داود حبیبی

صفحه نخست /داود حبیبی
نام و نام خانوادگی داود حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی آلی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 55 (2019) 1591-1597
2
POLYHEDRON 160 (2019) 170-179
3
POLYHEDRON 154 (2018) 138-147
4
POLYHEDRON 151 (2018) 520-529
5
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 763(2018) (2018) 891-898
6
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 2018;e4263. (2018) 1-11
7
TETRAHEDRON LETTERS 59 (2018) 383-387
8
CHEMICAL PAPERS 71(11) (2017) 2293-2299
9
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.4005 (2017) 1-8
10
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.3988 (2017) 1-10
11
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.3874 (2017) 1-14
12
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.3826 (2017) 1-12
13
TETRAHEDRON LETTERS 58 (2016) 289-293
14
Journal of Saudi Chemical Society 20 (2016) 201-206
15
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 26 (2016) 2349-2354
16
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 759 (2015) 190-198
17
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 41 (2015) 6245–6255
18
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS 36 (2015) 620-625
19
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS 36 (2015) 362-366
20
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 447
21
CHEMICAL PAPERS 69 (2015) 586-595
22
RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY 51 (2015) 66-73
23
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 52 (2015) 197-200
24
LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY 11 (2014) 145-151
25
APPLIED SURFACE SCIENCE 320 (2014) 301-308
26
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 49 (2014) 65-69
27
RSC Advances 4 (2014) 47625
28
CHEMICAL PAPERS 68 (2014) 417-421
29
organic chemistry An Indian journal 10 (2014) 351-357
30
TETRAHEDRON 70 (2014) 4361-4366
31
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 382 (2014) 41-54
32
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 181 (2006) 1391–1396