مهدی حاجی ولیئی

صفحه نخست /مهدی حاجی ولیئی
نام و نام خانوادگی مهدی حاجی ولیئی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 150 (2019) 79-86
2 پژوهه باستان سنجی-Journal of Research on Archaeometry 4(2) (1397) 12
3 پژوهش های علوم دامی 28(1) (1397) 77 - 92
4
SURFACE REVIEW AND LETTERS 23(6) (2016) 1650052 -1650059
5 جامعه شناسی تاریخی (3)7 (1394) 301 - 316
6 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 9 (1394) 163 - 174
7
INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS 53 (2015) 311-315
8
ْْْْْSociology and Anthropology 2 (1393) 29-34