بیژن حاجی عزیزی

صفحه نخست /بیژن حاجی عزیزی
نام و نام خانوادگی بیژن حاجی عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دانشوری / حقوق
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های حقوقی شماره 38 (1398) 7-26
2 مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 10 شماره 19 (1397) 329-358
3 مطالعات حقوقی دوره 10 شماره 3 (1397) 227-258
4 تحقیقات حقوقی دوره 21 شماره 83 (1397) 213-238
5 مجله حقوقی بین المللی شماره 58 (1397) 299-328
6 مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 9 شماره 17 (1396) 81-104
7 مجلس و راهبرد سال24شماره92 (1396) 337-362
8 پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره3.شماره3.شماره پیاپی9 (1395) 157-186
9 مطالعات فقه و حقوق اسلامی پاییز و زمستان 95 شماره15 (1395) 147-174
10 تحقیقات حقوقی شماره 75 پاییز 95 (1395) 300-272
11 مطالعات راهبردی زنان دوره 18شماره 70 (1395) 93-139
12 حقوق خصوصی سیزده (1394) 61-85
13 فقه و اصول 100 (1394) 55-73
14 دانش حقوق مدنی - دانشگاه پیام نور - با همکاری دانشگاه های دیگر اول (1394) 13-24
15 حقوق خصوصی سال سوم، شماره هشتم (1394) 121- 136
16 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید 100 (1393) 43-60
17 Journal of Cell and Molecular Research دوره 17- ش2 (2014) 25-46
18 مطالعات فقه و حقوق اسلامی 10 (1393) 191-210
19 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید 100 (1392) 43-60
20 س 4- ش7 (2013) 29-42
21 ش1- س44 (2011) 35-54
22 ش56