حسین حاجی آقاعلی زاده

صفحه نخست /حسین حاجی آقاعلی زاده
نام و نام خانوادگی حسین حاجی آقاعلی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بیوسیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی بیوسیستم ایران 49 (1397) 621-629
2 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 31 (1397) 272-283
3
Research in Agricultural Engineering 64 (2018) 128-135
4 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 9 (1397) 7-17
5
Energy Equipment and Systems 5 (2017) 59-69
6 علوم آب و خاک 78 (1395) 103-112
7
Biofuels-UK Published online (2016) Published online
8 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26(136) (1395) 170-180
9
تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 42 (1395) 23-31
10
تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 42 (1395) 13-21
11 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 5 (1395) 9-17
12 مهندسی بیوسیستم ایران 47 (1395) 39-49
13
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2 (2014) 2249-2258
14
APPLIED ENERGY 114 (2014) 874-879