علیرضا حاتمی

صفحه نخست /علیرضا حاتمی
نام و نام خانوادگی علیرضا حاتمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / برق گرایش سیستمهای قدرت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy 15 (2020) 403-422
2
APPLIED ENERGY 271 (2020) 115255
3 مهندسی برق و الکترونیک ایران 17 (1399) 135-148
4 هوش محاسباتی در مهندسی برق 10 (1398) 1-14
5 هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره 8، شماره 1 (1396) 9-24
6 هوش محاسباتی در مهندسی برق 7 (1395) 1-1
7 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 46 (1395) 121-137
8 انرژی ایران- کمیته ملی انرژی ج . ا.ا 3 (1394) 1-24
9
Mitteilungen Saechsischer Entomologen 114 (2015) 729-741
10
International Journal of Natural and Engineering Sciences 9 (2015) 08-12
11 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 45 (1394) 53-66
12
International Journal of Natural and Engineering Sciences 9 (2015) 17-24
13 هوش محاسباتی در مهندسی برق 5 (1393) 31-44