عبدالکریم چهرگانی راد

صفحه نخست /عبدالکریم چهرگانی راد
نام و نام خانوادگی عبدالکریم چهرگانی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی سلولی تکوینی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 32 (1398) 126-132
2 فرآیند و کارکرد گیاهی 8 (1398) 121-135
3
Brazilian Journal of Botany 42 (2019) 107-117
4 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 31 (1397) 12-1
5
Toxicology and Environmental Health Sciences 10 (2018) 1-11
6 پژوهش های سلولی و مولکولی 31 (1397) 2-14
7
PLANT BIOSYSTEMS 1 (2018) 1-10
8 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 30 (1396) On line
9 مجله زیست شناسی تکوینی 9 (1396) 1-12
10 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 30 (1396) 1-11
11 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 25 (1395) 69-82
12
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT online published (2017) 1-12
13
PLANT BIOSYSTEMS On line pubished (2016) 1-10
14 فنآوری تولیدات گیاهی جلد 15 شماره 2 (1395) 205-221
15
Proceedings of the National Academy of Sciences, India. Section B 23 (2016) 3-13
16 مجله زیست شناسی تکوینی 8 (1395) 31-39
17
CARYOLOGIA On line published (2016) 1-12
18 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1395) 32-19
19 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 28 (1394) 654-665
20
Progress in Biological Sciences 6 (2016) 85-94
21 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 7 (1394) 69-82
22
INORGANICA CHIMICA ACTA 409 (2015) 265-275
23 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) جلد 28 ، شماره 2 (1394) 364-373
24 مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی 6 (1394) 103-89
25 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 6 (1394) 71-86
26
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 65 (2015) 1-10
27 تولید محصولات زراعی و باغی 15 (1394) 143-152
28 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 28 (1394) 71-63
29
COMPTES RENDUS CHIMIE 18 (2015) 564–572
30
COMPTES RENDUS CHIMIE 18 (2015) 564–572
31
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 25 (2015) 1032-1039
32 یافته های نوین در علوم زیستی 2 (1393) 67-76
33 مجله زیست شناسی ایران 27 (1393) 544-556
34 فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل 4 (1393) 1015-1020
35
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 135 (2015) 1019-1031
36 مجله زیست شناسی ایران 27 (1393) 386-394
37
Journal of Horticultural Science and Biotechnology 89 (2014) 268-272
38
INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 10 (2014) 1361-1367
39
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 20 (2014) 2439-2446
40 Journal of Medicinal Plants 13 (2014) 73-83
41
Pharmacognosy Research 6 (2014) 199-203
42
TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 96 (2014) 84-93
43
Chromosome Botany 9 (2014) 13-22
44
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 161 (2014) G37-G42
45
Thaiszia Journal of Botany 24 (2014) 89-100
46
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 101-109
47 4- ش4 (2014) 397-405
48
Journal of Cell and Molecular Research 6 (2014) 13-21
49 4-ش4 (2014) 397-405
50
Drogue Research 64 (2014) 1-5
51
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 38 (2014) 1199-1209
52 س5- ش16 (2013) 55-68
53 4- ش 2 (2013) 197-203