فیض الله جعفری

صفحه نخست /فیض الله جعفری
فيض الله جعفري
نام و نام خانوادگی فیض الله جعفری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله حقوقی بین المللی 60 (1398) 319-356
2 مطالعات حقوق خصوصی دوره 47 - شماره 2 (1396) 269 - 287
3 پژوهش های حقوق تطبیقی دوره 21 - شماره 1 (1396) 1-26
4 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 7- شماره 2- پاییز و زمستان 95 (1395) 511-532
5 مجله حقوقی بین المللی شماره 55 (1395) 211-232
6 مجله حقوقی بین المللی شماره 40 (1388) 163 -193
7 مجله حقوقی شماره 38 (1387) 185-197