فریدون جعفری

صفحه نخست /فریدون جعفری
فريدون جعفري
نام و نام خانوادگی فریدون جعفری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق جزا و جرم شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های حقوق تطبیقی 94 (1395) 25-52
2 پژوهشنامه حقوق کیفری دوره 7 شماره 1 (1395) 47-72
3 پژوهش علوم انسانی سال پانزدهم، شماره 36 (1393) 35 - 55
4 پژوهش علوم انسانی سال پانزدهم، شماره 36 (1393) 1-20
5 پژوهشنامه نهج البلاغه سال دوم، شماره هشتم (1393) 63 - 78