فرهاد جعفرپور همدانی

صفحه نخست /فرهاد جعفرپور همدانی
فرهاد جعفرپور همداني
نام و نام خانوادگی فرهاد جعفرپور همدانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک نظری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک