فرهاد جعفرپور همدانی

صفحه نخست /فرهاد جعفرپور همدانی
فرهاد جعفرپور همداني
نام و نام خانوادگی فرهاد جعفرپور همدانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک نظری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT 013210 (2020) 15
2
PHYSICAL BIOLOGY 16 (2019) 13
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 32 (2018) 15
4
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 58 (2017) 113301
5
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT 083206 (2017) 14
6
PHYSICAL REVIEW E 94 (2016) 052107
7
Journal of Theoretical and Applied Physics 10 (2016) 195–202
8
PHYSICAL REVIEW E 92 (2015) 062104
9
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT P01007 (2015) 24
10
PHYSICAL REVIEW E 89 (2014) 012133