فرهاد جعفرپور همدانی

صفحه نخست /فرهاد جعفرپور همدانی
فرهاد جعفرپور همداني
نام و نام خانوادگی فرهاد جعفرپور همدانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک نظری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PHYSICAL BIOLOGY 16 (2019) 13
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 32 (2018) 15
3
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 58 (2017) 113301
4
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT 083206 (2017) 14
5
PHYSICAL REVIEW E 94 (2016) 052107
6
Journal of Theoretical and Applied Physics 10 (2016) 195–202
7
PHYSICAL REVIEW E 92 (2015) 062104
8
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT P01007 (2015) 24
9
PHYSICAL REVIEW E 89 (2014) 012133