مجتبی جابری معز

صفحه نخست /مجتبی جابری معز
نام و نام خانوادگی مجتبی جابری معز
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک ماشینهای کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه علمی-پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی دوره 4 شماره1 (1397) 11
2 مهندسی بیوسیستم ایران دوره 48 شماره 3 (1396) 7