محمد حسین توکلی

صفحه نخست /محمد حسین توکلی
نام و نام خانوادگی محمد حسین توکلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
CRYSTENGCOMM 20 (2018) 7857
2 پژوهش سیستم های بس ذره ای 18 (1397) 23-33
3 پژوهش فیزیک ایران 18 (1397) 409-420
4
Materials Research Express 5 (2018) 105507
5
Journal of Heat and Mass Transfer Research 5 (2018) 69-77
6
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 483 (2018) 125-133
7 الکترومغناطیس کاربردی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) با همکاری انجمن جنگال ایران 1 (1396) 37-44
8
CRYSTENGCOMM 19 (2017) 576–583
9
CHINESE PHYSICS LETTERS 5 (2016) 058102
10
CRYSTENGCOMM 18 (2016) 3942-3948
11
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2 (2015) 21-29
12
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 421 (2015) 66-74
13
SOP Transactions on Applied Physics 1 (2014) 38-47
14
SOP Transactions on Theoretical Physics 1 (2014) 110-117