اشرف ترکیان

صفحه نخست /اشرف ترکیان
نام و نام خانوادگی اشرف ترکیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی- پترولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم زمین 114 (1398) 15-24
2
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES 150 (2019) 194-204
3 پترولوژی 35 (1397) 1-26
4 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 12:24 (1397) 1-13
5 علوم زمین 108 (1397) 191-200
6
Arabian Journal of Geosciences 11:9 (2018) 202-222
7 پترولوژی دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، (1396) صفحه 105-126
8 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 25/4 زمستان 96 (1396) 845-856
9 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 25/4 زمستان 96 (1396) 775-786
10 بلورشناسی و کانی شناسی ایران سال 23- شماره 1 (1396) 153-166
11 پترولوژی 26 (1395) 79-98
12
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 193-1 (2016) 95-112
13 پترولوژی 23 (1394) 44-27
14 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 17 (1394) 56-66
15
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 192/2 (2015) 117-133
16 پترولوژی سال 5 -شماره 20 (1393) 52-35
17 پترولوژی 192/2 (1393) 52-37
18 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 22 (1393) 659-670
19 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 15 (1393) 32-42
20 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 21 (1392) 581-594
21 دانش زراعت س21- ش2 (1392) 331-342
22 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 21 (2) (1392) 331-342
23 پترولوژی 4 (13) (1392) 33-46