حسینعلی ترکمانی

صفحه نخست /حسینعلی ترکمانی
حسينعلي تركماني
نام و نام خانوادگی حسینعلی ترکمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم قران و حدیث
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال پانزدهم شماره 4- پیاپی 40 (1397) 1-34
2 آموزه های قرآنی 28 (1397) 161-178
3 پژوهشنامه امامیه سال 4 شماره7 (1397) 129-149
4 کتاب قیم 18 (1397) 31-60
5 پژوهش های ادبی - قرآنی 1 (1396) 91-116
6 آموزه های تربیتی قران و حدیث 1 (1394) 124-109
7 الهیات تطبیقی سال ششم- شماره 13- بهار و تابستان 1394 (1394) 72-59
8 قرآن پژوهی خاورشناسان 17 (1393) 52-31
9 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی سال دوم شماره ششم (1393) 27-44
10 دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال دوم، شماره 2 ، بهار و تابستان 1393 (1393) 67-91
11 دوفصلنامه الاهیات قرآنی 2 (1393) 90-65
12 قران پژوهی خاور شناسان سال نهم شماره هفدهم (1393) 31-52 صص
13 پژوهش های ادبی - قرآنی س1-ش2 (1392)