حسین ترابزاده خراسانی

صفحه نخست /حسین ترابزاده خراسانی
حسين ترابزاده خراساني
نام و نام خانوادگی حسین ترابزاده خراسانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / سنجش از دور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 279 (2019) 107744
2
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives XLII-4/W18 (2019) 1059–1063
3
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING 54-9 (2016) 5011-5027
4
Forests 6 (2015) 4146-4167
5
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING 97 (2014) 25-35
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 16 -3 (1388) 38-43