خسرو پیری

صفحه نخست /خسرو پیری
خسرو پيري
نام و نام خانوادگی خسرو پیری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 248 (2017) 60-65
2
Journal of Crop Protection 7 (2016) 377-387
3 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) پانزدهم شماره اول (1395) 1-7
4 مجله علوم پزشکی رازی دوره 22، شماره 135 (1394) 2-8
5 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 (1393) 83-90
6
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 10 (2014) 2712-2715
7 مجله زیست شناسی ایران 27(3) (1393) 440-449
8
PHYTOCHEMISTRY 103 (2014) 32-37
9 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران 30 (1393) 231-238
10
journal of agricaltural science and technology 16 (2014) 409-420
11 14- ش2 (2014) 1-10
12 مجله زیست شناسی ایران (1392)