مریم پورجمشیدی

صفحه نخست /مریم پورجمشیدی
نام و نام خانوادگی مریم پورجمشیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 انتظام اجتماعی دوره یازده، شماره 3 (1398) 162-141
2 دستاوردهای روانشناختی دورهی چهارم، سال 26، شماره 1 (1398) 191-210
3 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال هشتم شماره 24 (1397) 207-233
4 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ششم، شماره دوم (1395) 101-120
5 پژوهشنامه روانشناسی مثبت شماره چهارم (1395) 55-66
6 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی دوره 12 شماره 39 (1395) 175-197
7 فناوری آموزش و یادگیری جلد اول شماره 4 (1394) 105-124
8 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 7، شماره یک (1393) 41-49
9 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 7، شماره 5 (1393) 293-299
10 پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان شماره دوم (1393) 3-24
11 پژوهش علوم انسانی سال سیزدهم، شماره 32، زمستان 1392 (1392) 113-139
12 پژوهش علوم انسانی سال 10، شماره26 (1390) 65-88