محمدرضا پژوهی الموتی

صفحه نخست /محمدرضا پژوهی الموتی
محمدرضا پژوهي الموتي
نام و نام خانوادگی محمدرضا پژوهی الموتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 معصومه رضایی محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1397/11/24
2 دعا موسوی پارسا بهناز بازرگانی گیلانی محمدرضا پژوهی الموتی 1397/09/13
3 الهه توکلی بهناز بازرگانی گیلانی محمدرضا پژوهی الموتی 1397/08/21
4 سحر جمالی محمدرضا پژوهی الموتی عباسعلی ساری 1397/07/09
5 صدف منصوری محمدرضا پژوهی الموتی نرجس آقاجانی 1397/07/07
6 سیده سحر میرمعینی عباسعلی ساری محمدرضا پژوهی الموتی 1397/06/27
7 مریم کورکی موسی اعظمی محمدرضا پژوهی الموتی 1396/12/08
8 یوسف خالدیان محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1396/10/13
9 مونا محمدی محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1396/09/27
10 علیرضا فدوی محمدرضا پژوهی الموتی مصطفی کرمی 1396/06/29
11 فاطمه بیننده محمدرضا پژوهی الموتی پژمان محمودی کوهی 1395/11/25
12 سعید خالدیان محمدرضا پژوهی الموتی پژمان محمودی کوهی 1395/06/28
13 مهشاد جاویدمقدم محمدرضا پژوهی الموتی پژمان محمودی کوهی 1394/09/28
14 مینا ورمزیارنجفی محمدرضا پژوهی الموتی پژمان محمودی کوهی 1394/07/12
15 علی رضایی عبدالمجید محمدزاده پژمان محمودی کوهی 1394/06/30
16 محسن یدالهی باغلویی محمدرضا پژوهی الموتی بهناز بازرگانی گیلانی 1394/06/29
17 --- عبدالمجید محمدزاده علی صادقی نسب 1393/11/18
18 --- محمدرضا پژوهی الموتی علی صادقی نسب 1393/06/31