محمدرضا پژوهی الموتی

صفحه نخست /محمدرضا پژوهی الموتی
محمدرضا پژوهي الموتي
نام و نام خانوادگی محمدرضا پژوهی الموتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF FOOD SAFETY 40 (3) (2020) 12779
2
CERAMICS INTERNATIONAL 46 (2020) 13114-13124
3
International Journal of Enteric Pathogens 8 (2020) 55-59
4
JOURNAL OF FOOD SAFETY 40 (2020) e12812
5
International Journal of Enteric Pathogens 8 (2020) 19-24
6
FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 29 (2020) 207-216
7
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 43 (2019) 1-13
8 محیط زیست جانوری 4 (1397) 187-194
9
Archives of hygiene sciences 8 (2019) 232-244
10 محیط زیست جانوری 4 (1397) 285-290
11 مجله دامپزشکی ایران 14(3) (1397) 41-49
12
Journal of Food Quality and Hazards Control 5(1) (2018) 24-28
13
journal of research and health 8(1) (2018) 47-51
14
International Food Research Journal 24 (2017) 1963-1966
15
Archives of hygiene sciences 6 (2017) 268-275
16 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 8 (1396) 27-34
17
Iranian journal of toxicology -مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران 6 (1395) 7-13
18
Archives of hygiene sciences 5 (2016) 302-309
19
Comparative Clinical Pathology 25 (2016) 1193-1196
20
Archives of hygiene sciences 5 (3) (2016) 207-213
21
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION doi: 10.1111/jfpp.13078 (2016) -
22
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine DOI: 10.15547/bjvm.1007 (2016) DOI: 10.15547/bjvm.1
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دوره هجدهم، شماره 2 (1394) 41-47
24
ELECTROCHIMICA ACTA 191 (2016) 98-105
25 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 23 (1394) 202-208
26
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 39 (2015) 6734-6737
27 (2015)
28
MINERVA BIOTECNOLOGICA 26 (2014) 183-189
29
Journal of Mycology Research 1 (2014) 1-5
30 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) 103 (1393) 8-13
31
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 247 (2014) 16-24
32
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES 17 (2014) 2367-2373
33
International Food Research Journal 21 (2014) 673-676
34
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2014) 162-174
35
20(5) (2013) 2901-2904
36
Comp Clin Pathol (2013)
37
Journal of Biologically Active Products from Nature 5-6 (2013) 310 - 322
38
Comp Clin Pathol 20(6) (2013) 3347-3350
39
Animal Production Science (2013)
40 علوم و صنایع غذایی ایران ش37- دوره 9 (1391)
41 علوم و صنایع غذایی ایران ش36- دوره 9 (1391)