سلیمان پاک سرشت

صفحه نخست /سلیمان پاک سرشت
سليمان پاك سرشت
نام و نام خانوادگی سلیمان پاک سرشت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / جامعه شناسی سیاسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات راهبردی جهانی شدن - مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 7 (1396) 179-201
2 توسعه روستایی هشتم (1395) 57-88
3 علوم اجتماعی سال سیزدهم شماره 1 (1395) 1-25
4 نامه انجمن جمعیت شناسی ایران سال نهم، شماره ی 17 (1395) 139-166
5 جامعه، فرهنگ، رسانه - انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات سوم (1393) 117-138
6 مطالعات و تحقیقات اجنماعی در ایران 3 (1393) 141-163
7 توسعه اجتماعی دوره 7-شماره 3 (1393) 33-62
8 راهبرد فرهنگ 25 (1393) 72-104
9 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (2) 3 (1392) 107-141
10 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 2 ش 3 (1392) 365-391
11 مجله جامعه شناسی ایران 3 (1392) 3-30
12 فصلنامه مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی (1) 2 (1392) 51-75
13 مطالعات فرهنگی و ارتباطات (8) 28 (1391) 147-169