مهدی بیات

صفحه نخست /مهدی بیات
مهدي بيات
نام و نام خانوادگی مهدی بیات
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی معدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی معدنی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INORGANICA CHIMICA ACTA 513 (2020) 119935-...
2
ACS Omega 5 (2020) 26999-27015
3
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1214 (2020) 128216-...
4
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 41 (2020) 2296–2309
5
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1207 (2020) 127715-...
6
Chemical Data Collections 26 (2020) 100354-...
7
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 73 (2020) 87-102
8
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 17 (2019) 687–700
9
INORGANICA CHIMICA ACTA 490 (2019) 294-302
10
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4658
11
POLYHEDRON 161 (2019) 179-188
12
POLYHEDRON 167 (2019) 93-110
13
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1175 (2019) 346-356
14
POLYHEDRON 175 (2019) 1142131-8
15
POLYHEDRON 157 (2018) 208-218
16
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1155 (2018) 196-204
17
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 2229–2240
18 شیمی کاربردی 13 (1397) 353-366
19
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1165 (2018) 142-152
20
INORGANICA CHIMICA ACTA 478 (2018) 176-186
21
شیمی کاربردی 14 (1396) 23-31
22
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 70 (2017) 3727–3748
23
Journal of the Iranian Chemical Society JICS - (2017) -
24
FUEL 208 (2017) 214–222
25
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 2017 (2017) 3716
26
POLYHEDRON 129 (2017) 189–198
27
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 309 (2017) 480-488
28
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1135 (2017) 174-185
29
POLYHEDRON 123 (2017) 39-46
30
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 163 (2016) 211-218
31
DALTON TRANSACTIONS 46 (2016) 207-220
32
ELECTROCHIMICA ACTA 222 (2016) 845-855
33
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 222 (2016) 953-962
34
POLYHEDRON 117 (2016) 273-282
35
Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) S41-S46
36
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 15 (2016) 16500321-15
37
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 40 (2016) 130-136
38
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1115 (2016) 180-186
39
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 218 (2016) 59-67
40
POLYHEDRON 110 (2016) 46-54
41
RSC Advances 6 (2016) 28308-28315
42
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 295 (2016) 500–508
43
Computational and Theoretical Chemistry 1078 (2016) 9-15
44
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 13 (2016) 397-402
45
INORGANICA CHIMICA ACTA 440 (2016) 139-147
46
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 14 (2015) 15500571-16
47
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 14 (2015) 15500431-14
48
ORGANIC LETTERS 17 (2015) 4666−4669
49
POLYHEDRON 96 (2015) 95-101
50
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 621-630
51
POLYHEDRON 85 (2015) 652-664
52
Computational and Theoretical Chemistry 1048 (2014) 62-68
53
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 767 (2014) 54-59
54
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 9-16
55
Computational and Theoretical Chemistry 1034 (2014) 73-79
56
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 9-16
57
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 1 (2014) 35-40