مهدی بیات

صفحه نخست /مهدی بیات
مهدي بيات
نام و نام خانوادگی مهدی بیات
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی معدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی معدنی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 17 (2019) 687–700
2
INORGANICA CHIMICA ACTA 490 (2019) 294-302
3
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4658
4
POLYHEDRON 161 (2019) 179-188
5
POLYHEDRON 167 (2019) 93-110
6
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1175 (2019) 346-356
7
POLYHEDRON 175 (2019) 1142131-8
8
POLYHEDRON 157 (2018) 208-218
9
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1155 (2018) 196-204
10
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 2229–2240
11 شیمی کاربردی 13 (1397) 353-366
12
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1165 (2018) 142-152
13
INORGANICA CHIMICA ACTA 478 (2018) 176-186
14
شیمی کاربردی 14 (1396) 23-31
15
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 70 (2017) 3727–3748
16
Journal of the Iranian Chemical Society JICS - (2017) -
17
FUEL 208 (2017) 214–222
18
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 2017 (2017) 3716
19
POLYHEDRON 129 (2017) 189–198
20
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 309 (2017) 480-488
21
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1135 (2017) 174-185
22
POLYHEDRON 123 (2017) 39-46
23
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 163 (2016) 211-218
24
DALTON TRANSACTIONS 46 (2016) 207-220
25
ELECTROCHIMICA ACTA 222 (2016) 845-855
26
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 222 (2016) 953-962
27
POLYHEDRON 117 (2016) 273-282
28
Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) S41-S46
29
Journal of Theoretical and Computational Chemistry 15 (2016) 16500321-15
30
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 40 (2016) 130-136
31
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1115 (2016) 180-186
32
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 218 (2016) 59-67
33
POLYHEDRON 110 (2016) 46-54
34
RSC Advances 6 (2016) 28308-28315
35
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 295 (2016) 500–508
36
Computational and Theoretical Chemistry 1078 (2016) 9-15
37
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 13 (2016) 397-402
38
INORGANICA CHIMICA ACTA 440 (2016) 139-147
39
Journal of Theoretical and Computational Chemistry 14 (2015) 15500571-16
40
Journal of Theoretical and Computational Chemistry 14 (2015) 15500431-14
41
ORGANIC LETTERS 17 (2015) 4666−4669
42
POLYHEDRON 96 (2015) 95-101
43
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 621-630
44
POLYHEDRON 85 (2015) 652-664
45
Computational and Theoretical Chemistry 1048 (2014) 62-68
46
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 767 (2014) 54-59
47
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 9-16
48
Computational and Theoretical Chemistry 1034 (2014) 73-79
49
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 9-16
50
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 1 (2014) 35-40