حسین بیات

صفحه نخست /حسین بیات
حسين بيات
نام و نام خانوادگی حسین بیات
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / خاک شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آب و خاک 33 (1398) 897-911
2 پژوهش های خاک 33 (1398) 559-577
3
GEODERMA 335 (2019) 57-68
4
Polish Journal of Soil Science LII/2 (2019) 211-223
5 آب و خاک 33 (1398) 131-146
6
Soil & Tillage Research 189 (2019) 1-14
7 پژوهش های خاک 32 (1397) 535-550
8 دانش آب و خاک 28 (1397) 196-209
9
Archives of Agronomy and Soil Science 64 (2018) 776-789
10
GEODERMA 318 (2018) 64–77
11 تحقیقات آب و خاک ایران 48 (1396) 1015-1029
12
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 144 (2018) 329–343
13 پژوهش های خاک 31 (1396) 545-559
14
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 68 (2017) 345–364
15
Soil & Tillage Research 167 (2017) 9–29
16
GEODERMA 303 (2017) 150–164
17 دانش آب و خاک 26 (4/2) (1395) 243-256
18 دانش آب و خاک 26 (2) (1395) 93-113
19 تحقیقات آب و خاک ایران 47 (2) (1395) 217-228
20
EURASIAN SOIL SCIENCE 49 (3) (2016) 347-357
21 دانش آب و خاک 26 (1395) 1-19
22
Polish Journal of Soil Science XLIX/1 (2016) 29-47
23
Hydrology Research 47.2 (2016) 312-332
24 پژوهش های حفاظت آب و خاک 22 (5) (1394) 297-305
25
JOURNAL OF HYDROLOGY 529 (2015) 872-889
26 پژوهش های خاک 29 (1394) 175-188
27
JOURNAL OF HYDROLOGY 522 (2015) 353-368
28
APPLIED CLAY SCIENCE 116-117 (2015) 129-140
29 پژوهش های خاک 28 (1393) 689-699
30
Archives of Agronomy and Soil Science Vol. 60, No. 6 (2014) 859–879
31 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 31-54
32 تحقیقات کاربردی خاک 2 (1393) 26-42
33 پژوهش های خاک 28(2) (1393) 447-458
34
Archives of Agronomy and Soil Science 60 (6) (2014) 859-879
35
International Agrophysics 28 (2014) 143-152
36 آب و خاک 28 (1) (1393) 111-126
37
Environmental Geotechnics Volume 1 Issue EG4 (2014) 249-258
38 پژوهش های خاک 27(4الف) (1392) 531-544
39 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
40 مدیریت خاک 2 (3) (1392) 1-12
41 مدیریت خاک 2 (1392) 47-39
42 مدیریت خاک 2 (1392) 1-12
43 مدیریت خاک س1- ش2 (1392) 32-40
44 جلد20- ش4 (2013)
45 23- ش2 (2013) 13-27
46 جلد 23- ش3 (2013) 151-167
47 مدیریت خاک 2 (1392) 31-40