جواد بهنامیان

صفحه نخست /جواد بهنامیان
جواد بهناميان
نام و نام خانوادگی جواد بهنامیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 چشم انداز مدیریت صنعتی 36 (1398) 89-106
2 مطالعات مدیریت راهبردی 40 (1398) 1-23
3 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 15 (1398) 173-188
4
International journal of hospital research 7 (2019) 131-145
5 مطالعات مدیریت صنعتی 53 (1398) 81-108
6 دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران 30 (1398) 1-18
7 مدیریت تولید و عملیات 10 (1398) 1-23
8 پژوهش های نوین در تصمیم گیری 4 (1398) 25-53
9 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 13 (1397) 139-149
10
Journal of optimization in Industrial Engineering 12 (2019) 107-119
11 مهندسی حمل و نقل 39 (1397) 335-355
12 مطالعات مدیریت صنعتی 50 (1397) 105-124
13 مهندسی صنایع 52 (1397) 275-285
14 پژوهش های نوین در تصمیم گیری 3 (1397) 55-79
15 بررسی های آمار رسمی ایران 29 (1397) 21-37
16 مطالعات مدیریت صنعتی 49 (1397) 105-138
17
Journal of optimization in Industrial Engineering 11 (2018) 51-65
18
Journal of Industrial and Systems Engineering 11 (2018) 1-20
19 مهندسی صنایع و مدیریت 1.3 (1396) 10.24200/j65.2018.54
20
Journal of Industrial and Systems Engineering 11 (2018) 223-243
21 مطالعات مدیریت صنعتی 46 (1396) 97-134
22
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 47 (2017) 668-684
23 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 28(1) (1396) 15-26
24 پژوهش های نوین در تصمیم گیری 2(3) (1396) 49-75
25
Journal of optimization in Industrial Engineering DOI: 10.22094/joie.2017.599.1385 (2017) DOI: 10.22094/joie.2
26 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 8(30) (1396) 33-53
27
international journal of production reserach 55(18) (2017) 5330-5340
28 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 4(8) (1395) 105-117
29 IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 64 (2) (2017) 166–178
30
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY Volume 157 (2017) 78-86
31 پژوهش های نوین در تصمیم گیری 1(4) (1395) 101-115
32
Journal of Industrial and Systems Engineering 9(4) (2016) 26-46
33
Fuzzy Optimization and Decision Making 15(3) (2016) 331-366
34
JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING 27 (2) (2016) 231-249
35
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 29(6) (2016) 622-635
36 مدیریت زنجیره تأمین - دانشگاه امام حسین (ع) 18(51) (1395) 29-37
37 مدیریت بازرگانی 7 (1394) 841-864
38 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 6 (1394) 133-147
39
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 28 (2015) 1167-1177
40 مدیریت بحران- دانشگاه مالک اشتر با همکاری انجمن ایمنی ایران 4 (1394) 63-77
41
APPLIED SOFT COMPUTING 29 (2015) 221-232
42
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 52 (2014) 191–181
43
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 75 (2014) 1787-1797
44
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 75 (2014) 883-895
45
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 65 (2014) 1580-1592
46
Journal of Computational Science 5 (2014) 777-783
47
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 74 (2014) 267-283
48
APPLIED SOFT COMPUTING 21 (2014) 139-148
49
Journal of Industrial Engineering International 24 (2014) 10-64