امید بهمنی

صفحه نخست /امید بهمنی
نام و نام خانوادگی امید بهمنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / آبیاری و زهکشس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات کاربردی خاک 8 (1399) 160-170
2 تنش های محیطی در علوم زراعی 13 (1399) 925-936
3 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 22 (1399) 83-98
4 علوم و مهندسی آبیاری 43 (1399) 145-156
5 فنآوری تولیدات گیاهی 19 (1398) 127-143
6 تنش های محیطی در علوم زراعی 12 (1398) 1292-1302
7
COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 50 (2019) 2787-2796
8 تنش های محیطی در علوم زراعی 12 (1398) 579-588
9
Water Conservation Science and Engineering 4 (2019) 123-131
10
Polish Journal of Soil Science LII/1 (2019) 43-57
11
Asian Journal of Water, Environment and Pollution 15 (2018) 81-88
12 تولید محصولات زراعی و باغی 3 (1397) 133-143
13
Arabian Journal of Geosciences 11 (2018) 1-10
14
Agricultural Research 7 (2018) 158-166
15
Journal of Hydrosciences and Environment 2 (2018) 9-15
16 تولید محصولات زراعی و باغی 1 (1396) 1-16
17 Journal of Environmental Studies 43 (2017) 73-86
18
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 17.2 (2016) 571-578
19
EURASIAN SOIL SCIENCE 6 (2016) 711-719
20 پژوهش آب ایران 9 (1394) 9-19
21
Iran Agricultural Research 2 (2015) 91-100
22 حفاظت منابع آب و خاک 4 (1394) 65-77
23 پژوهش های خاک 29 (1394) 199-210
24 Journal of Environmental Studies 2 (2015) 317-329
25 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 3 (1394) 387-396
26
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - (2015) 948-957
27 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 773-785
28 محیط زیست طبیعی 4 (1393) 449-460
29 پژوهش های خاک 28 (1393) 543-556
30 دانش آب و خاک 24 (1393) 29-44
31 مجله ژنتیک نوین جلد 27- ش3 (1392)
32 Animal Production Science س7- ش12 (2013) 141-150