امید بهمنی

صفحه نخست /امید بهمنی
نام و نام خانوادگی امید بهمنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / آبیاری و زهکشس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Asian Journal of Water, Environment and Pollution 15 (2018) 81-88
2 تولید محصولات زراعی و باغی 3 (1397) 133-143
3
Arabian Journal of Geosciences 11 (2018) 1-10
4
Agricultural Research 7 (2018) 158-166
5
Journal of Hydrosciences and Environment 2 (2018) 9-15
6 تولید محصولات زراعی و باغی 1 (1396) 1-16
7 محیط شناسی 43 (1396) 73-86
8
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 17.2 (2016) 571-578
9
EURASIAN SOIL SCIENCE 6 (2016) 711-719
10 پژوهش آب ایران 9 (1394) 9-19
11
Iran Agricultural Research 2 (2015) 91-100
12 حفاظت منابع آب و خاک 4 (1394) 65-77
13 پژوهش های خاک 29 (1394) 199-210
14 محیط شناسی 2 (1394) 317-329
15 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 3 (1394) 387-396
16
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY - (2015) 948-957
17 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 773-785
18 محیط زیست طبیعی 4 (1393) 449-460
19 پژوهش های خاک 28 (1393) 543-556
20 دانش آب و خاک 24 (1393) 29-44
21 مجله ژنتیک نوین جلد 27- ش3 (1392)
22 Animal Production Science س7- ش12 (2013) 141-150