علی اصغر بهاری

صفحه نخست /علی اصغر بهاری
علي اصغر بهاري
نام و نام خانوادگی علی اصغر بهاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های داخلی دامهای بزرگ
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Parasitology 14 (2019) 646-651
2 تحقیقات تولیدات دامی 7 (3) (1397) 25-34
3 پژوهش های علوم دامی 28(1) (1397) 77 - 92
4 مجله دامپزشکی ایران 14 (1397) 55-61
5 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 11 (1396) 3-10
6
SMALL RUMINANT RESEARCH 146 (2017) 13-22
7 پژوهش های علوم دامی 27 (1) (1396) 173-187
8 علوم دامی ایران 47 (1395) 507-517
9
Iranian journal of toxicology -مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران 6 (1395) 7-13
10 مجله دامپزشکی ایران 12 (1395) 5-13
11
Journal of Veterinary Research 60 (2016) 7-12
12 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سوم شماره چهارم (1394) 127-141
13
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 731-735
14
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 0 (2015) 1-9
15 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 (1393) 51-68
16
International Journal of Advanced Research 2 (2014) 639-643
17 دوره 68- ش3 (2013) 305-308
18 2 (2) (2013) 29-41
19 تحقیقات دامپزشکی دوره 68- شماره 3 (1392) 4
20
Vol. 14, No. 4 (2013) 277-282
21
Journal of Pharmaceutical and Health Sciences (1) 2 (2013) 19-26
22
4 (2) (2013) 111 - 114
23
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH (2013)
24
Interdisciplinary Toxicology 6(2) (2013) 93–98
25
Iranian Journal of Veterinary Research vol 14 , no 4 (2013) 6
26
Veterinary Research Forum 4(2) (2013) 4
27 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 151-160
28 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 161-171