حمید بلالی

صفحه نخست /حمید بلالی
نام و نام خانوادگی حمید بلالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 3 (1398) 423-436
2 پژوهش های روستایی 10(3) (1398) 396-407
3 گردشگری شهری 3 (1398) 30-44
4 مجله علمی شیلات ایران 5 (1398) 57-67
5 مدیریت آب در کشاورزی 5 (1397) 36-29
6 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 47 (1397) 15-35
7 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (1397) 397-412
8 اقتصاد و توسعه کشاورزی 32 (1397) 227-236
9 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 45 (1397) 3-20
10 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 10 (1397) 65-80
11 پژوهشهای روستایی 8 (1396) 577-590
12 اقتصاد و توسعه کشاورزی 30 (1395) 15
13 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری 5 (1395) 16
14 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 37 (1395) 96- 85
15 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5 (1395) 16
16 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 7 (1394) 9
17 اقتصاد و توسعه کشاورزی 29 (1394) 9
18 پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال4، شماره 1، شماره پیاپی 9 (1394) 149 - 150
19
Water 7 (2015) 11
20
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
21 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 6 (1393) 19
22 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 28 (1393) 10
23 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 28 (1393) 13
24 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 10 (1393) 18
25 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 11
26
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 11
27 زیست شناسی خاک (1392)
28 س2- ش1 (2013) 159-180