حمید بلالی

صفحه نخست /حمید بلالی
نام و نام خانوادگی حمید بلالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های اقتصادی ایران 25 (1399) 167-190
2 پژوهش های اقتصادی ایران 12 (1399) 171-188
3 پژوهش های روستایی 11 (1399) 592-603.
4 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 7 (1399) 63-74
5 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 3 (1398) 423-436
6 پژوهش های روستایی 10(3) (1398) 396-407
7 گردشگری شهری 3 (1398) 30-44
8 مجله علمی شیلات ایران 5 (1398) 57-67
9 مدیریت آب در کشاورزی 5 (1397) 36-29
10 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 47 (1397) 15-35
11 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (1397) 397-412
12 اقتصاد و توسعه کشاورزی 32 (1397) 227-236
13 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 45 (1397) 3-20
14 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 10 (1397) 65-80
15 پژوهش های روستایی 8 (1396) 577-590
16 اقتصاد و توسعه کشاورزی 30 (1395) 15
17 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری 5 (1395) 16
18 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 37 (1395) 96- 85
19 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 5 (1395) 16
20 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 7 (1394) 9
21 اقتصاد و توسعه کشاورزی 29 (1394) 9
22 پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال4، شماره 1، شماره پیاپی 9 (1394) 149 - 150
23
Water 7 (2015) 11
24
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
25 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 6 (1393) 19
26 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 28 (1393) 10
27 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 28 (1393) 13
28 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 10 (1393) 18
29 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 11
30
International Journal of Agricultural Management and Development 4 (2014) 11
31 زیست شناسی خاک (1392)
32 س2- ش1 (2013) 159-180