اسماعیل بلالی

صفحه نخست /اسماعیل بلالی
نام و نام خانوادگی اسماعیل بلالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 9 شماره 4 (1398) 793-818
2 جامعه شناسی کاربردی سال سیام، شماره پیاپی ( ،)57شماره سوم (1398) 91-110
3 مجله جامعه شناسی ایران شماره 4 (1398) 113-138
4 تحقیقات کیفی در علوم سلامت سال8 ش 1 (1398) 1-45
5 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 7شماره 3 (1397) 552-577
6 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبایی - با همکاری دانشگاه های دیگر دوره 9، شماره 36، (1397) 37-60
7 فصلنامه توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) 12 (1396) 81-106
8 زن در توسعه و سیاست 15 (1396) :149ـ168
9 مطالعات راهبردی زنان دوره 19، شماره 75 (1396) 32-63
10 علوم اجتماعی سال دوازدهم شماره ی 2 (1395) 247-270
11 جامعه شناسی کاربردی شماره 64 (1395) 117-132
12 راهبرد اجتماعی- فرهنگی- پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام شماره 20 سال 5 (1395) 247-279
13 علوم اجتماعی سال سیزدهم شماره 1 (1395) 1-25
14 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، (1394) صفحه 455-475
15 زن در توسعه و سیاست دوره 13 ش 3 (1394) 399-424
16 توسعه اجتماعی دوره 9 ش 4 (1394) 7-26
17 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده - دانشگاه امام حسین (ع) سال نهم ش 28 (1394) 125-157
18 جامعه شناسی سبک زندگی شماره اول (1394) 29-66
19 مطالعات راهبردی زنان سال 17 ش 67 (1394) 157-203
20 مطالعات جامعه شناختی شهری سال 5 ش 14 (1394) 103-122
21 فصلنامه دانش انتظامی خوزستان سال دوم شماره ششم (1393) 21-40
22 دانش انتظامی همدان سال اول شماره دوم (1393) 23-48
23 فرهنگ همدان سال دوازدهم شماره 404 (1393) 1-31
24 فرهنگ همدان سال دوازدهم شماره 40 (1393) 31-51
25 دانش انتظامی همدان سال اول شماره اول (1393) 23-54
26 (3) 3 (2013) 526-549
27 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 2 ش 3 (1392) 365-391
28 (24) پیاپی50-شماره2 (2013) 143-164
29 پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان- دانشگاه مازندران (2) 3 (1392) 125-144
30 پژوهش علوم انسانی سال 13-شماره 32 (1391) 69-84
31 فصلنامه توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) دوره5- ش3 و 4 (1390)
32 زن در توسعه و سیاست دوره 9ش1 (1390) 147-163