نرگس السادات بطحائیان

صفحه نخست /نرگس السادات بطحائیان
نام و نام خانوادگی نرگس السادات بطحائیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات فوق لیسانس / هوش ماشین
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies 10-2 (2018) 111-123