مهرداد براتی

صفحه نخست /مهرداد براتی
نام و نام خانوادگی مهرداد براتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی اقتصادی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پترولوژی 34 (1397) 101-122
2 زمین شناسی اقتصادی 10 (1397) 47-59
3
Geopersia 2 (2018) 279-292
4 پترولوژی 2 (1396) 167-196
5 زمین شناسی اقتصادی 1 (1396) 235-248
6 علوم زمین 100 (1395) 155-164
7 زمین شناسی اقتصادی 6 (1393) 235-257
8 تحقیقات منابع آب ایران 9 (3) (1392) 100-103
9 زمین شناسی اقتصادی 2 (5) (1392) 235-254