حسین بانژاد

صفحه نخست /حسین بانژاد
نام و نام خانوادگی حسین بانژاد
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی آبیاری
تحصیلات دکترای تخصصی / ابیاری(هیدرولیک)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 19 (1397) 99-112
2 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 18 (1396) 31-44
3 آب و خاک 30 (1395) 1543-1555
4
CHEMISTRY AND ECOLOGY 32(6) (2016) 520-532
5 Biological Journal of Microorganisms 4 (2015) 145-154
6 دانش آب و خاک 24 (1393) 29-44
7 مجله سلامت و محیط 7(2) (1393) 195-204
8
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA 83 (2014) 83-92
9 آبیاری و زهکشی 8 (1393) 171-179
10
International Bulletin Water resources and Development 2 (2014) 21-29
11 علوم و مهندسی سطح ایران جلد7- ش2 (1392) 178-183
12 دانش آب و خاک جلد 23 شماره 2 (1392) 43-57
13
Agriculture 60 (2013) 16101-16104