هدایت باقری

صفحه نخست /هدایت باقری
هدايت باقري
نام و نام خانوادگی هدایت باقری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی- بیوتکنولوژی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بیوتکنولوژی کشاورزی 11 (1398) 127-142
2
Research Journal of Biotechnology 14(9) (2019) 18-23
3
Advances in Horticultural Science 33(3) (2019) 375-379
4
Agriculturae Conspectus Scientificus 84(2) (2019) 179-188
5 پژوهش های گیاهی 32-1 (1397) 28-38
6
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS 24(4) (2018) 703-710
7 زیست فناوری گیاهان زراعی 19 (1396) 1-13
8
Journal of Horticultural Science and Biotechnology 2 (2017) 204-208
9 گل و گیاهان زینتی 2(1) (1395) 24-33
10
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 34 (2016) 1073-1090
11
PLANT CELL REPORTS 35 (2016) 1799–1826
12 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 15 (1395) 71-78
13 گل و گیاهان زینتی 1 (1394) 45-59
14
PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS DOI 10.1007/s12298-015-0330-2 (2015) 1-9
15
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 65-2 (2014) 697–708