منوچهر بابائی پور

صفحه نخست /منوچهر بابائی پور
نام و نام خانوادگی منوچهر بابائی پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 441 (2017) 8
2 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 4 (1395) 787-796
3
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 27 (2016) 10
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 31 (2016) 14
5 پژوهش سیستم های بس ذره ای ویژهنامة کنفرانس سیستمهای بسذرهای )کپهای و نانومقی (1394) 8
6
journal of Material science :Materials in Electronics 26 (2015) 1-7