حسین ایلوخانی

صفحه نخست /حسین ایلوخانی
نام و نام خانوادگی حسین ایلوخانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 318 (2020) 114258-...
2
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 295 (2019) 111651-...
3
Arabian Journal of Chemistry 12 (2019) 5079-5085
4
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Volume 271, 1 December 2018 (2018) Pages 421-428
5
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Volume 269 (2018) Pages 869-873
6
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY DOI 10.1007/s10953-017-0683-y (2017) DOI 10.1007/s10953-0
7
THERMOCHIMICA ACTA 639 (2017) 160-172
8
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 110 (2017) 110-126
9
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 240 (2017) 138-151
10
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1139 (2017) 78-86
11
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 46 (2017) 15
12
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 96 (2016) 210-221
13
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 60 (2015) 3272-3288
14
PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS 53 (2015) 559-573
15
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 43 (2014) 1259-1269