لیلی ایزدی کیان

صفحه نخست /لیلی ایزدی کیان
ليلي ايزدي كيان
نام و نام خانوادگی لیلی ایزدی کیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی - تکتونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پترولوژی 35 (1397) 1-26
2 فصلنامه زمین ساخت 5 (1397) 81-95
3 زمین شناسی ایران 45 (1397) 52-39
4 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 26 (1397) 3-18
5 پژوهش های دانش زمین 32 (1396) 1-15
6 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 20 (1395) 175-164
7 فصلنامه زمین ساخت 4 (1394) 1-13
8 فصلنامه زمین ساخت 2 (1394) 64-75
9 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 17 (1394) 56-66
10 علوم زمین 92 (1393) 187-198
11 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران پاییز وزمستان 1393، جلد هفتم، شماره 3 و4، صفحه 1 ت (1393) 1-14
12
JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY 33 (2014) 1
13 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 15 (1393) 32-42
14 پترولوژی 4 (13) (1392) 1-18
15 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 12 (1391) 60-73
16
JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY 54 (2012) 235
17 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 9 (1390) 17-30
18 علوم زمین 11 (1388) 17-26