وحیدرضا اوحدی

صفحه نخست /وحیدرضا اوحدی
وحيدرضا اوحدي
نام و نام خانوادگی وحیدرضا اوحدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21 (1398) 81-97
2 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 48 (1397) 1-11
3 مهندسی عمران مدرس 6 (1396) 17-28
4 مهندسی عمران مدرس 3 (1396) 21-34
5 علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران 4 (1396) 102-113
6 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 46 (1395) 25-36
7 مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق) - دانشگاه صنعتی شریف 2 (1395) 33-42
8 علوم و تکنولوژی محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی - با همکاری انجمن محیط زیست ایران 1 (1395) 94-106
9 مهندسی عمران مدرس 16 (1395) 11-22
10 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 45 (1394) 7-17
11 زمین شناسی مهندسی 9 (1394) 2575-2592
12 مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق) - دانشگاه صنعتی شریف 2 (1393) 65-72
13 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 44 (1393) 42-50
14 مهندسی عمران مدرس 3 (1393) 17-30
15
APPLIED CLAY SCIENCE 95 (2014) 111-118
16 مهندسی عمران مدرس 2 (1393) 13-26
17 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1 (1393) 85-87
18 مهندسی عمران مدرس 1 (1393) 147-157
19 مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق) - دانشگاه صنعتی شریف 2 (1393) 3-11