رضا امیری چایجان

صفحه نخست /رضا امیری چایجان
رضا اميري چايجان
نام و نام خانوادگی رضا امیری چایجان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک ماشینهای کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa 40(3) (2020) 327–341
2 مهندسی بیوسیستم ایران 50(4) (1398) 823-831
3
HEAT AND MASS TRANSFER 55(11) (2019) 3289–3299
4
Waste and Biomass Valorization 10 (2019) 1711–1729
5 ماشین های کشاورزی 9(1) (1398) 99-112
6
DRYING TECHNOLOGY 37(9) (2019) 1097–1112
7 علوم و صنایع غذایی ایران 16(90) (1398) 201-216
8
ENGINEERING WITH COMPUTERS 35 (2019) 1045-1058
9
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 53 (2019) 25-43
10
DRYING TECHNOLOGY 37(2) (2019) 198-207
11 پژوهش های صنایع غذایی 28 (1397) 89-102
12 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 14(5) (1397) 725-741
13
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 37(6) (2018) 223-238
14
JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 41 (2018) e12830
15
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 10(4) (2018) 371-381
16 ماشین های کشاورزی 8(2) (1397) 295-308
17
Information Processing in Agriculture 5 (2018) 372-387
18 پژوهش های صنایع غذایی 77 (1397) 1-18
19
HEAT AND MASS TRANSFER 54(7) (2018) 1879-1899
20
Paddy and Water Environment 16(3) (2018) 631-541
21
WASTE MANAGEMENT 74 (2018) 82-93
22
International Journal of Food Engineering 14(1) (2018) 1-19
23
HEAT AND MASS TRANSFER 53(12) (2017) 3473-3485
24
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 9(4) (2017) 463-478
25
Chemical Product and Process Modeling 12(3) (2017) (1-15) Article numbe
26
Case Studies in Thermal Engineering 10 (2017) 399-406
27 علوم و صنایع غذایی ایران 14(65) (1396) 25-38
28
HEAT AND MASS TRANSFER 53(6) (2017) 2045-2059
29
Journal of Food Measurement and Characterization 11(2) (2017) 460-478
30 علوم و صنایع غذایی ایران 14(64) (1396) 165-178
31
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 16(2) (2017) 157-170
32
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 41(2) (2017) 1-14 (e12778)
33
Research in Agricultural Engineering 63(2) (2017) 71-78
34 علوم و صنایع غذایی ایران 14(62) (1396) 305-321
35
Journal of Food Measurement and Characterization 11(1) (2017) 1-11
36
Journal of Food Measurement and Characterization 11(1) (2017) 12-23
37 پژوهش های صنایع غذایی 26(4) (1395) 639-657
38
Research in Agricultural Engineering 62(4) (2016) 170–178
39 علوم و صنایع غذایی ایران 58(13) (1395) 107-116
40
Journal of Agricultural Science and Technology 18 (2016) 1543-1556
41 علوم و صنایع غذایی ایران 57(13) (1395) 13-24
42
Chemical Product and Process Modeling 11(3) (2016) 1-9
43
Research in Agricultural Engineering 62(3) (2016) 129–140
44 مهندسی زراعی 39(1) (1395) 21-37
45 علوم و صنایع غذایی ایران 52(13) (1395) 15-26
46
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 15(2) (2016) 131–144
47
Research in Agricultural Engineering 61(4) (2015) 150-161
48
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 39(5) (2015) 469-479
49 علوم و صنایع غذایی ایران 12(48) (1394) 27-36
50
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 39(3) (2015) 239-253
51
Research in Agricultural Engineering 61(2) (2015) 55-65
52 ماشین های کشاورزی 5(1) (1394) 74-81
53
Journal of Agricultural Science and Technology 17 (2015) 287-298
54
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 39(1) (2015) 80-90
55
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 14(1) (2015) 15-27
56
Cercetări Agronomice în Moldova (Agronomical Research in Moldavia) 4(160) (2014) 5-21
57
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 38(3) (2014) 1224-1233
58
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 38(3) (2014) 1307-1320
59
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 16(2) (2014) 157-166
60
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES 32(3) (2014) 280-287
61
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 38(1) (2014) 200-211
62
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 13(1) (2014) 65-78
63
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 16(1) (2014) 265-279
64 36- ش3 (2013)
65
Food Science and Technology 50(4) (2011) 667-677