جعفر امیری پریان

صفحه نخست /جعفر امیری پریان
جعفر اميري پريان
نام و نام خانوادگی جعفر امیری پریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک ماشین های کشاورزی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ماشین های کشاورزی 9(2) (1398) 309-320
2
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 37(6) (2018) 223-238
3
JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 41 (2018) e12830
4 ماشین های کشاورزی 8(2) (1397) 295-308
5 پژوهش های صنایع غذایی 77 (1397) 1-18
6
International Food Research Journal 24(3) (2017) 1075-1080
7 علوم آب و خاک 78 (1395) 103-112
8 ماشین های کشاورزی 6 (1) (1395) 214-223
9 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی 3 (1394) 17-26
10 ماشین های کشاورزی 5(1) (1394) 92-100
11 ماشین های کشاورزی 5(1) (1394) 74-81
12 علوم باغبانی 45 (1393) 353-360
13
Journal of Agricultural Science and Technology 17 (2015) 287-298
14
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES 32(3) (2014) 280-287
15 36- ش3 (2013)
16 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی س2- ش2 (1392) 19-25
17