فرهاد الیانی

صفحه نخست /فرهاد الیانی
نام و نام خانوادگی فرهاد الیانی
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پترولوژی 35 (1397) 1-26
2 بلورشناسی و کانی شناسی ایران بیست و پنجم (1396) 295-310
3
Arabian Journal of Geosciences 9 (2016) 619
4 زمین شناسی اقتصادی 7 (1394) 343-367
5 زمین شناسی اقتصادی 7 (1394) 1-21
6 پترولوژی 21 (1394) 157-176
7 علوم زمین 24 (1393) 73-80
8 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 22 (1393) 229-242
9 دانش زراعت س21- ش2 (1392) 253-266
10 دانش زراعت س21- ش2 (1392) 331-342
11 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 21 (2) (1392) 253-266
12 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 21 (2) (1392) 331-342
13
CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY 73 (2013) 181– 196
14
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 7– 15 (2013) 7-15