امیرحسین اقبالیان

صفحه نخست /امیرحسین اقبالیان
نام و نام خانوادگی امیرحسین اقبالیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی ـ سم شناسی و فیزیولوژی حشرات
وبسایت
پست الکترونیک