عباس افلاطونی

صفحه نخست /عباس افلاطونی
عباس افلاطوني
نام و نام خانوادگی عباس افلاطونی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - ایران، تهران - 30 مهر 1394
2 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت حسابداری اقتصاد - ایران، تهران - 26 شهریور 1394
3 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین - ایران، تهران - 12 مرداد 1394
4 کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، تبریز - 01 مرداد 1394
5 کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، تبریز - 01 مرداد 1394
6 سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران - ایران، تهران - 30 و 31 اردیبهشت 1394
7 دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران - ایران، شیراز - 01 و 02 اردیبهشت 1393
8
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت - ایران، صفاشهر - 25 و 26 شهریور 1392