عباس افلاطونی

صفحه نخست /عباس افلاطونی
عباس افلاطوني
نام و نام خانوادگی عباس افلاطونی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 آرش زواری حسن زلقی عباس افلاطونی 1399/11/13
2 جواد کریمی عباس افلاطونی --- 1399/06/24
3 ویدا یوسفوندی عباس افلاطونی --- 1399/04/11
4 رضا مددیان معز عباس افلاطونی --- 1399/04/10
5 مغفره احمدی عباس افلاطونی --- 1399/04/09
6 زرین سوری عباس افلاطونی --- 1398/06/31
7 محسن بیات کمری عباس افلاطونی --- 1398/06/26
8 صابر حسین ابادی عباس افلاطونی --- 1398/03/19
9 فرزاد ایوانی داود جعفری سرشت عباس افلاطونی 1397/11/30
10 نرگس مسگری عباس افلاطونی --- 1397/10/16
11 حسین شکوری نسب عباس افلاطونی --- 1397/06/26
12 افسانه دهقانی دشتابی عباس افلاطونی --- 1397/06/26
13 نادر نیکبخت باقر شمس زاده عباس افلاطونی 1397/04/19
14 مهدی خزایی حسن زلقی عباس افلاطونی 1397/04/19
15 مرضیه نعمتی عباس افلاطونی --- 1396/11/17
16 مهناز احمدوند عباس افلاطونی --- 1396/10/18
17 وحید شهبازی عباس افلاطونی --- 1396/07/15
18 مسعود حمزه نیکنیافرد عباس افلاطونی --- 1396/04/25
19 سعید ابراهیم زاده باقر شمس زاده عباس افلاطونی 1395/07/10
20 کاظم حکیمی حیدرانلو عباس افلاطونی --- 1395/04/21
21 امین امیر بختیاروند عباس افلاطونی --- 1395/04/21
22 نسیم رضایی حسن زلقی عباس افلاطونی 1394/11/21
23 ایمان انصاری عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/08/16
24 یگانه شالی ایمان عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/07/13
25 حامد کمریی عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/07/13
26 محمد برزابادی فراهانی حسن زلقی عباس افلاطونی 1394/07/12
27 عاطفه آذر عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/03/12
28 حسن علی زاده ورزنه عباس افلاطونی نادر مهرگان 1393/09/16