عباس افلاطونی

صفحه نخست /عباس افلاطونی
عباس افلاطوني
نام و نام خانوادگی عباس افلاطونی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 17، شماره 67 (1399) 153-175
2
Asian Journal of Business and Accounting 3 (1) (2020) 1-34
3 دانش حسابداری دوره 11، شماره 1 (1399) 35-59
4 پژوهش های تجربی حسابداری دوره 10، شماره 1 (1399) 97-114
5 مدیریت دارایی و تأمین مالی دوره 8، شماره 1 (1399) 105-122
6 دانش حسابداری 10(2) (1398) 21-42
7 چشم انداز مدیریت مالی 26 (1398) 9-31
8 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 11(41) (1398) 1-22
9 حسابداری ارزشی و رفتاری سال چهارم، شماره هفتم (1398) 381-401
10
ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS 4 (2) (2019) 15-29
11 پژوهش های تجربی حسابداری سال هشتم، شماره 31 (1398) 1-20
12 دانش حسابداری مالی دوره 6 - شماره (1) ، پیاپی 20 (1398) 211-238
13
International Journal of Finance and Managerial Accounting) Vol.4, No.13 (2019) 51-67
14 حسابداری مالی 40 (1397) 51-77
15 تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 39 (1397) 133-148
16 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 25- شماره 1 (1397) 1-20
17 دانش حسابداری مالی دوره 4، شماره 4، پیاپی 15 (1396) 85-100
18 مدیریت دارایی و تاًمین مالی – دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر سال پنجم، شماره چهارم، شماره پیاپی 19 (1396) 167-180
19 حسابداری مالی 35 (1396) 1 -25
20 دانش حسابداری دوره هشتم، شماره 3، پیاپی 30 (1396) 203-225
21 حسابداری مالی سال هشتم، شماره 32 (1395) 38-58
22 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال 8 - شماره 31 (1395) 1-21
23 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 23 - شماره 3 (1395) 269-288
24 دانش حسابداری سال هفتم-شماره 26 (1395) 151-170
25 حسابداری مالی سال هشتم - شماره 31 (1395) 30-50
26 مدیریت دارایی و تاًمین مالی – دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر سال چهارم، شماره سوم، شماره پیاپی (14) (1395) 109-124
27 پیشرفت های حسابداری دوره هشتم، شماره اول (1395) 1-24
28 مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 13 - شماره 50 (1395) 177-195
29 دانش حسابداری مالی دوره سوم، شماره 2، پیاپی 9 (1395) 131-148
30 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات سال نهم، شماره سی ام (1395) 55-66
31 دانش حسابداری 22 (1394) 107-130
32 حسابداری مالی 27 (1394) 30-52
33 پژوهش های حسابداری مالی سال هفتم-شماره دوم-شماره پیاپی 24 (1394) 1-16
34 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 22- شماره 1 (1394) 21-40
35 دانش حسابداری مالی 3 (1393) 49-67
36 حسابداری مالی 23 (1393) 22-42
37
International Research Journal of Finance and Economics 119 (2014) 8-14
38
Research Journal of Recent Sciences 12 (2013) 28-37
39
International Research Journal of Finance and Economics 63 (2011) 160-175