زهرا افضلی

صفحه نخست /زهرا افضلی
زهرا افضلي
نام و نام خانوادگی زهرا افضلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادب عربی سال 11 شماره 1 (1398) 91-71
2 کاوش نامه ادبیات تطبیقی شماره 32 (1397) 114-97
3 ادبیات پایداری 15 (1395) صفحه 59 تا 80 ( 21 ص
4 لسان مبین 24 (1395) 59-83
5 نقد ادب معاصر عربی 1 (1395) 57-80
6 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 37 (1394) 1-20
7 پژوهش های انقلاب اسلامی 13 (1394) 63-82
8 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 18 (1394) 27-52
9 لسان مبین 17 (1393) 90-109
10 پژوهشنامه نهج البلاغه 3 (1392) 85-100