جواد افشارکهن

صفحه نخست /جواد افشارکهن
جواد افشاركهن
نام و نام خانوادگی جواد افشارکهن
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اجتماعی-جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 48 (1398) 167-204
2 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 9 شماره 4 (1398) 793-818
3 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 5 (1397) 293-326
4
The open family studies journal 10 (2018) 1-8
5 علوم اجتماعی 1 (1396) 157-188
6 جامعه شناسی کاربردی 61 (1395) 94-77
7 سالمند سال دهم-شماره 38 (1394) 193-200
8 تحقیقات فرهنگی ایران دوره هشتم.شماره 2 (1394) 29-72
9 جامعه شناسی سبک زندگی شماره اول (1394) 29-66
10 فصلنامه دانش انتظامی خوزستان سال دوم شماره ششم (1393) 21-40
11 علوم اجتماعی سال 11-شماره 1 (1393) 53-73
12 مطالعات جامعه شناختی شهری سال چهارم-شماره دهم-بهار1393 (1393) 29-52
13 توسعه اجتماعی دوره 7-شماره 3 (1393) 33-62
14 علوم اجتماعی سال 11، شماره 1 (1393) 53 - 73
15 (24) پیایی52-شماره 4 (2014) 163-188
16 (11) 2 (2013) 167-196
17 (3) 8 (2012) 59-78
18 سیاسی- اقتصادی ش287 (1391)