موسی اعظمی

صفحه نخست /موسی اعظمی
موسي اعظمي
نام و نام خانوادگی موسی اعظمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / توسعه روستایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 52 (1399) 157-176
2
JOURNAL OF OUTDOOR RECREATION AND TOURISM-RESEARCH PLANNING AND MANAGEMEN 30 (2020) 100284-...
3 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 50 (1398) 106-125
4
Rural Society 28 (2019) 240-255
5 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2- 49شماره 4 (1397) 735-747
6 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی دوره 5- شماره 4 (1397) 1-4
7 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 46 (1397) 90-106
8 جغرافیا و توسعه 51 (1397) 25-42
9 پژوهش و برنامه ریزی روستایی (2)7 (1397) 63 -77
10 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دوره 27 شماره 2 (1397) 123-140
11 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 1-7 (1397) 59-86
12 تعاون و کشاورزی 7 (1397) 41-73
13 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی جلد 4 شماره 1 (1397) 109-122
14 برنامه ریزی منطقه ای (29) 8 (1397) 53-64
15 پژوهش های روستایی دوره 8- شماره 4 (1396) 606-591
16 روستا و توسعه سال 20 شماره 4 (1396) 73-94
17 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 7 شماره 2 (1396) 292-316
18 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی جلد 13 شماره 2 (1396) 235-249
19 Iranian Journal of Information Processing Management دوره 33شماره 1 (2017) 25-54
20 رفاه اجتماعی 65 (1396) 69-102
21 رهیافت - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 64 (1395) 45-62
22 Iranian Journal of Information Processing Management دوره 32 شماره 2 (2016) 319-347
23 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 36 -4 (1395) 47-58
24 آمایش جغرافیایی فضا - دانشگاه گلستان 2دوره 6، شماره 22 (1395) 209-224
25 روستا و توسعه 2 (1395) 47-73
26 روستا و توسعه سال 19- جلد 2 (1395) 47-73
27
ECOLOGICAL INDICATORS 69 (2016) 850–858
28 فصل نامه علمی پژوهشی زن و جامعه سال 7- شماره 1 (1395) 143-161
29 تعاون و کشاورزی سال 5- شماره 17 (1395) 53-74
30
International Journal of Sustainable Development 8-3 (2016) 228-241
31 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-46 شماره 4 (1394) 875-893
32 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال چهارم شماره 14 (1394) 154-174
33
journal of agricaltural science and technology 17 (2015) 1409-1420
34
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
35
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL 52 (2014) 1
36 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 45، شماره 3 (1393) 483-499
37 کارآفرینی در کشاورزی اول شماره اول (1393) 1-18
38 پژوهش های روستایی ذوره 5- شماره 2 (1393) 263-282
39 پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال سوم- شماره پنجم (1393) 43-55
40 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 1-1 (1393) 263-282
41 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 1-1 (1393) 263-282
42
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research Volume 1- issue 3 (2013) 260-272
43 تعاون و کشاورزی سال بیست و سوم -دوره جدید- شماره 10 (1391) 75-100
44
International Journal of Sustainable Development 05:09 (2012) 109-114