موسی اعظمی

صفحه نخست /موسی اعظمی
موسي اعظمي
نام و نام خانوادگی موسی اعظمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / توسعه روستایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 50 (1398) 106-125
2
Rural Society 28 (2019) 240-255
3 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2- 49شماره 4 (1397) 735-747
4 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 46 (1397) 90-106
5 جغرافیا و توسعه 51 (1397) 25-42
6 پژوهش و برنامه ریزی روستایی (2)7 (1397) 63 -77
7 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دوره 27 شماره 2 (1397) 123-140
8 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 1-7 (1397) 59-86
9 تعاون و کشاورزی 7 (1397) 41-73
10 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی جلد 4 شماره 1 (1397) 109-122
11 برنامه ریزی منطقه ای (29) 8 (1397) 53-64
12 پژوهشهای روستایی دوره 8- شماره 4 (1396) 606-591
13 روستا و توسعه سال 20 شماره 4 (1396) 73-94
14 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 7 شماره 2 (1396) 292-316
15 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی جلد 13 شماره 2 (1396) 235-249
16 پردازش و مدیریت اطلاعات دوره 33شماره 1 (1396) 25-54
17 رفاه اجتماعی 65 (1396) 69-102
18 رهیافت - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 64 (1395) 45-62
19 پردازش و مدیریت اطلاعات دوره 32 شماره 2 (1395) 319-347
20 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 36 -4 (1395) 47-58
21 آمایش جغرافیایی فضا - دانشگاه گلستان 2دوره 6، شماره 22 (1395) 209-224
22 روستا و توسعه 2 (1395) 47-73
23 روستا و توسعه سال 19- جلد 2 (1395) 47-73
24
ECOLOGICAL INDICATORS 69 (2016) 850–858
25 فصل نامه علمی پژوهشی زن و جامعه سال 7- شماره 1 (1395) 143-161
26 تعاون و کشاورزی سال 5- شماره 17 (1395) 53-74
27
International Journal of Sustainable Development 8-3 (2016) 228-241
28 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 2-46 شماره 4 (1394) 875-893
29 مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال چهارم شماره 14 (1394) 154-174
30
journal of agricaltural science and technology 17 (2015) 1409-1420
31
International Bulletin Water resources and Development Vol.2, No. 4 (2014) 1-12
32
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL 52 (2014) 1
33 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 45، شماره 3 (1393) 483-499
34 کارآفرینی در کشاورزی اول شماره اول (1393) 1-18
35 پژوهشهای روستایی ذوره 5- شماره 2 (1393) 263-282
36 پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال سوم- شماره پنجم (1393) 43-55
37 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 1-1 (1393) 263-282
38 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 1-1 (1393) 263-282
39
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research Volume 1- issue 3 (2013) 260-272
40 تعاون و کشاورزی سال بیست و سوم -دوره جدید- شماره 10 (1391) 75-100
41
International Journal of Sustainable Development 05:09 (2012) 109-114