حمید اسمعیلی

صفحه نخست /حمید اسمعیلی
نام و نام خانوادگی حمید اسمعیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
CALCOLO 56 (2019) 1-20
2
International Journal of Industrial Mathematics 10 (2018) 221-228
3
Advances in Pure and Applied Mathematics 9 (2018) 143–152
4
Filomat 32 (2018) 2173–2191
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS doi.org/10.1080/00207160.2017.1346241 (2017) 23
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS doi.org/10.1080/00207160.2016.1167883 (2017) 11
7
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization - دانشگاه فردوسی مشهد 6 (1395) 101-119
8
University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics 78 (2016) 25-32
9
NUMERICAL ALGORITHMS 73 (2016) 999–1016
10
MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH 83 (2016) 109–125
11
Lecturas Matematicas 36 (2015) 11
12
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 41 (2015) 11
13
Journal of applied mathematics and computations 48 (2015) 22
14
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 266 (2015) 9
15
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 92 (2015) 15
16
Mathematical Modelling and Analysis 19 (2014) 22
17
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 38 (2014) 13
18
African Journal of Mathematics and Computer Science Research 7 (2014) 7
19
Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS) (2013) 52-59
20
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 90, No. 3 (2013) 671–690
21
Lecturas Matematicas 33 (2) (2012) 95–106