فضل اله اسکندری منجیلی

صفحه نخست /فضل اله اسکندری منجیلی
نام و نام خانوادگی فضل اله اسکندری منجیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- انرژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 6th International Conference on Innovation, Knowledge and Enterprise (IKE2017) - Emirate, Dubai - September 20 2017