فضل اله اسکندری منجیلی

صفحه نخست /فضل اله اسکندری منجیلی
نام و نام خانوادگی فضل اله اسکندری منجیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- انرژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED THERMAL ENGINEERING 156 (2019) 402-409
2
APPLIED THERMAL ENGINEERING 32 (2002) 202-209