فضل اله اسکندری منجیلی

صفحه نخست /فضل اله اسکندری منجیلی
نام و نام خانوادگی فضل اله اسکندری منجیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- انرژی
وبسایت
پست الکترونیک