احمد ارشادی

صفحه نخست /احمد ارشادی
نام و نام خانوادگی احمد ارشادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های صنایع غذایی 30(4) (1399) 80-83
2
Journal of Nuts 11 (2020) 263-277
3 علوم باغبانی ایران 51 (1399) 579-588
4 مهندسی بیوسیستم ایران 51(3) (1399) 571-584
5
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 27 (2020) 1-6
6 علوم و فنون باغبانی ایران 21 (1399) 107-122
7 پژوهش های تولید گیاهی 26 (1398) 25-40
8 علوم باغبانی ایران 50 (1398) 935-945
9 فنآوری تولیدات گیاهی 19(1) (1398) 143-159
10 علوم باغبانی ایران 50 (1398) 311-323
11 علوم و فنون باغبانی ایران 20 (1398) 171-180
12
COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 50 (2019) 1550-1562
13 به زراعی نهال و بذر 35 (1398) 25-40
14
HORTICULTURE JOURNAL 88 (2019) 347-353
15 مدیریت مخاطرات محیطی 5 (1397) 339-358
16 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 1013-1024
17 علوم و فنون باغبانی ایران 19 (1397) 185-200
18 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 79-91
19 فنآوری تولیدات گیاهی 17 (1396) 165-177
20 علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی 14 (1395) 14
21 به زراعی کشاورزی 18 (1395) 14
22 به زراعی کشاورزی 18 (1395) 18
23
Journal of Horticultural Science and Biotechnology 91 (2016) 10
24
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (2016) 9
25 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 341-355
26 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 357-371
27 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 441-455
28 علوم باغبانی ایران دوره 46 شماره 2 (1394) 303-312
29
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 4 (2015) 151-162
30
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2015) 15-26
31 فیزیولوژی محیطی گیاهی 10 (1394) 43-52
32 علوم باغبانی 45 (1393) 353-360
33 به زراعی کشاورزی 16 (1393) 999-1013
34 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 419-434
35 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-15
36
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 181-190
37
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 33-41
38
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 79-92
39
JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 89 (2014) 141-146
40
Journal of Nuts 5 (2) (2014) 21-31
41 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 12 (1392) 73-79
42 ش14 (2014)
43 فنآوری تولیدات گیاهی 13 (1392) 73-88
44 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 169-178
45 Journal of applied mathematics and computations دوره 15- ش2 (2013) 135-146
46 جلد 36- ش1 (2013)
47 14- ش2 (2013) 169-178
48 14- ش1 (2013) 1-14
49 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 1-14
50
Physiol Mol Biol Plants (2013)
51
Albanian j. agric. sci. 12 (1) (2013) 1-5
52 جلد 14- ش3 (2013) 275-288