احمد ارشادی

صفحه نخست /احمد ارشادی
نام و نام خانوادگی احمد ارشادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت مخاطرات محیطی 5 (1397) 339-358
2 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 1013-1024
3 علوم و فنون باغبانی ایران 19 (1397) 185-200
4 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 79-91
5 فنآوری تولیدات گیاهی 17 (1396) 165-177
6 علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی 14 (1395) 14
7 به زراعی کشاورزی 18 (1395) 14
8 به زراعی کشاورزی 18 (1395) 18
9
Journal of Horticultural Science and Biotechnology 91 (2016) 10
10
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (2016) 9
11 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 341-355
12 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 357-371
13 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 441-455
14 علوم باغبانی ایران دوره 46 شماره 2 (1394) 303-312
15
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 4 (2015) 151-162
16
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2015) 15-26
17 فیزیولوژی محیطی گیاهی 10 (1394) 43-52
18 علوم باغبانی 45 (1393) 353-360
19 به زراعی کشاورزی 16 (1393) 999-1013
20 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 419-434
21 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-15
22
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 181-190
23
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 33-41
24
International Journal of Horticultural Science and Technology 1 (2014) 79-92
25
JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 89 (2014) 141-146
26
Journal of Nuts 5 (2) (2014) 21-31
27 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 12 (1392) 73-79
28 ش14 (2014)
29 فنآوری تولیدات گیاهی 13 (1392) 73-88
30 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 169-178
31 Journal of applied mathematics and computations دوره 15- ش2 (2013) 135-146
32 جلد 36- ش1 (2013)
33 14- ش2 (2013) 169-178
34 14- ش1 (2013) 1-14
35 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 1-14
36
Physiol Mol Biol Plants (2013)
37
Albanian j. agric. sci. 12 (1) (2013) 1-5
38 جلد 14- ش3 (2013) 275-288